elektricitet - lampa

Arbete vid elektrisk fara

Att arbeta med eller i närheten av elinstallationer innebär potentiella risker. El är en farlig kraft, och det är därför av yttersta vikt att både arbetsgivare, anläggningsägare och arbetstagare är mycket medvetna om säkerhetsåtgärderna vid sådana arbetsplatser där det finns risk för elektriska faror.

Idag befinner sig allt fler yrkesgrupper i situationer och miljöer där risken för elektriska faror är närvarande. Dessa faror är ofta osynliga och svåra att upptäcka. Det är därför av särskild vikt att både arbetsgivare och arbetstagare är medvetna om riskerna och aktivt arbetar för att förebygga potentiella faror.

Det är inte bara de som arbetar inom elinstallation eller andra direkt elrelaterade yrken som står inför risken med elektricitet. Även de som exempelvis utför städarbete i närheten av elanläggningar eller de som arbetar i skogen i närheten av kraftledningar löper risk att drabbas av elektriska faror. Det är därför nödvändigt att alla som vistas eller arbetar i närheten av elektriska installationer är medvetna om farorna och tar de nödvändiga säkerhetsåtgärderna.

Vart och när finns det risk för elektrisk fara?

Det finns många situationer där risken för elektrisk fara kan uppstå i samband med arbete, både som privatperson och för företagare. Det omfattar oftast allt arbete som utförs på själva elanläggningen eller den elektriska utrustningen, såsom användning, nybyggnation av anläggningar eller ombyggnation. Men det kan också gälla bygg- eller anläggningsarbeten i närheten av transformatorstationer, kontaktledningar eller markförlagda kablar. Det är därför viktigt som privatperson att utforska kunskapen som krävs för jobbet, samt vad som finns i din omgivning om du överväger att göra arbetet själv. Är du osäker är rekommendationen att alltid kontakta en professionell elektriker. Service, reparation eller rengöringsarbeten i närheten av ställverk eller elcentraler kan också innebära risk för elektrisk fara. Som arbetsgivare är det av stor vikt att identifiera och adressera sådana situationer som kan medföra elektriska risker, redan innan något olyckligt inträffar.

Handbok om arbete vid risk för elektrisk fara

Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket har olika ansvarsområden och uppdrag när det gäller att främja säkerheten vid arbete där det finns risk för elektriska faror. I samarbete har de gemensamt tagit fram en handbok som syftar till att stödja både arbetsgivare och anläggningsägare i deras arbete med att säkerställa elsäkerheten. Denna handbok erbjuder riktlinjer och rekommendationer för att minimera riskerna och främja en säker arbetsmiljö i situationer där elektrisk fara kan uppstå. Genom att samarbeta och dra nytta av både Elsäkerhetsverkets och Arbetsmiljöverkets expertis och resurser kan man effektivt arbeta för att skydda både arbetstagare och arbetsmiljön från elektriska risker.

Läs mer här

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *